Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.10.18

Kozienice, dnia 06.12.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.10.18.

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup sprzętu biurowego, zestawu komputerowego oraz tonerów i tuszy na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń biurowych: drukarki wielofunkcyjnej, telefaksu z funkcją kopiowania, niszczarki, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, tonerów, tuszy oraz innych artykułów komputerowych i biurowych. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.10.18

Zaproszenie do składania ofert Spr MGOPS.26.9.18

Kozienice, dnia 27.11.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.9.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży      z terenu gminy Kozienice w 2019r.

 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w ilości około 92 porcji dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych; dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice w 2019r. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr MGOPS.26.9.18

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.8.18

Kozienice, dnia 15.11.2018r.                              Spr. Nr: MGOPS.26.8.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w 2018r.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ I: „Dostawa pieczywa”

CZĘŚĆ II: „Dostawa świeżych warzyw oraz kiszonek”

CZĘŚĆ III: „Dostawa mięsa, przetworów mięsnych i drobiu”

CZĘŚĆ IV: „Dostawa artykułów ogólnospożywczych”

CZĘŚĆ V: „Dostawa ryb” Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.8.18

Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.7.18

Kozienice, dnia 29.08.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.7.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie
w sezonie grzewczym 2018/2019

I.   Opis przedmiotu  i warunków zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 o następujących parametrach:

– wartość opałowa ≥ 25 MJ/kg ,

– wielkości ziarna 5-25 mm,

– maksymalny dopuszczalny procent popiołu do 4-8 %

– zawartość miału do 10 %

– zawartość wilgoci do 15 %

– bez żadnych ciał obcych

2. Dostawa 36 ton w sezonie grzewczym 2017/2018 (po ok. 6 ton węgla eko-groszek miesięcznie/

3. jednorazowa dostawa samochodem o ładowności nie większej niż 3,5 t, ze względu na szerokość bramy wjazdowej (2,7m), na adres: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.

4. Dostawa na zgłoszenie telefoniczne.

5. Koszt transportu ponosi wykonawca.

6. Płatność za każdą dostawę po przedstawieniu faktury

II. Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2018/2019

III. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2018r., do godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach (sekretariat, pokój Nr 7)

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Z dopiskiem „Oferta na węgiel 2018/2019”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

IV.  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Danuta Bernacik, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice, tel.(48)614-67-91, 506-317-003,
e-mail: wtz@opskozienice.pl

V.  Zamawiający udzieli „Zamówienia” Oferentowi, który spełni warunki opisane  w zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą łączną cenę.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych i nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. KIEROWNIKA MGOPS

Elżbieta Frączyk               W załączeniu:

1.Zał_Nr_1_formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.18

Kozienice, dnia 12.07.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.5.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę tonerów, tuszy oraz sprzętu biurowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach                              ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.6.18

Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.5.18

Kozienice, dnia 05.07.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.5.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych materiałów biurowych i papierniczych wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego w MGOPS ul. M Skłodowskiej Curie 3, 26-900 Kozienice oraz WTZ Przewóz 2A, 26-900 Kozienice . Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.5.18